За Земята Лого

2002 Централен Балкан

Младежки обмен за природозащита

В края на месец септември 2002 година група младежи от немската екологична организация Jugend-Umwelt-Projektwerkstatt заедно с доброволци от екологично сдружение “За Земята” осъществиха съвместни природозащитни дейности в Национален парк “Централен Балкан”. По време на младежкия обмен, който продължи 19 дни, участниците посетиха три от най-живописните резерватa в Стара планина, както и редица културно-исторически забележителности.

Целта на инициативата бе младежите от двете страни да обменят опит помежду си, свързан с управлението на защитени територии и с развитието на туризма съвместно с опазването на околната среда. Освен проведените дискусии и лекции свързани с проблемите на парковете както в България, така и в Германия, младежите имаха възможността да се срещнат с паркови служители, с представители на местните туристически дружества и информационните центрове, с хижари, туристи и местни хора. Те съчетаха посещенията си с почистване на някои основни райони в парка като бяха неприятно изненадани от огромните количества отпадъци – бяха събрани около 650 чувала твърди битови отпадъци. Едновременно с това, младежите осъществиха информационна кампания за своята дейност като разпространиха плакати и стикери на посетените от тях места по време на обмена. По такъв начин бе привлечено вниманието на медиите и обществеността върху проблемите с отпадъците не само в НП “Централен Балкан”, но и във всички защитени територии.

За взаимното опознаване на участниците и различните културни среди, от които те идват бяха проведени вечери, посветени на българския фолклор - на традиционните български игри, песни и танци, на традиционните български билки и приложението им в медицината, на биоразнообразието и природната среда в България, както и на традиционната немска и българска кухня. Младежите от Германия проведоха сесии, в които споделиха своя опит относно прилагането на ефективни природозащитни практики и разработването на екологичен туризъм.

Младежкият междукултурен обмен се осъществи в една по-специфична среда, която провокира дух на сътрудничество, взаимопомощ и приятелство в много по-силна степен отколкото в градски условия. Един от най-забележителните резултати от него беше по-съзнателното отношение на младежите към опазването на околната среда – всички участници признаха, че след дългата работа по почистване на дадена територия не биха могли да се отнасят с нехайство към околната среда.

© 2003-2024  zazemiata.org