За Земята Лого

Дейности по третиране на битовите отпадъци в гр. София

На депото в Суходол постъпват средно 1000 т. отпадъци дневно.

В София основен метод за третиране на битовите отпадъци все още е депонирането.

В европейското законодателство (Директива 2008/98/EC) и в политиката за предотвратяване и
управление на отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а) предотвратяване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
д) обезвреждане.
Според тази йерархия третирането им чрез депониране или изгаряне без оползотворяване на
енергията са най-не предпочитани.

В София основен метод за третиране на битовите отпадъци все още е депонирането.

Методи за третиране на битовите отпадъци в София (тон/г.)

Година

2004

2005

2006

2007

2008

Предотвратяване

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Повторна употреба

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Рециклиране

н.д.

177

758

15 201

7 350

Оползотворяване

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Обезвреждане

361 702

327 828

320 835

439 184

393 931

Общо

361 702

328 005

321 593

454 385

401 281

*Данните в таблицата са предоставени на ЕС ”За Земята’ от Столична община по закона за достъп до обществена информация. Стойностите за рециклираните количества са от отчетите на организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки пред общината.

На депото в Суходол постъпват средно 1000 т. отпадъци дневно, а таксата им за депониране е 18.61 лв./т. Разходите на столична община за депониране през 2008г.възлизат на 14 185 276 лв.

Пространството за депониране е ограничено и скъпо: Сметището в Суходол с площ 330 дка., което е в експлоатация от 1985 г. по план трябва да бъде затворено през 2005г. Още през месец Декември на 2001г. 200 жители на Суходол, Мало Бучино и Банкя започват протести за закриване на сметището зареди мръсния въздух и нарасналият брой белодробни заболявания сред децата в района. До края на 2004г. общината не успява да намери друга площадка за депониране и взима решение сметището в Суходол да работи още една година. Това води до нови протести и блокада на депото. Жителите на Кремиковци, Локорско и Връбница също протестират срещу плановете на СО да използва терени край селищата им, като алтернативи при избора на площадка за изграждане на ново сметище.

ЕС „За Земята“ заедно с други НПО в няколко срещи представя на общината цялостна схема за управление на отпадъците базирани на европейското и българско законодателство насочена, не към депониране, а към намаляване на количествата генерирани отпадъци, повторна употреба и рециклиране. Тези предложения не биват взети предвид при изготвяне на стратегията за управление на отпадъците на София за периода от 2005 до 2009г..

На 3 октомври 2005г. спира приемането на битови отпадъци в депото в Суходол. Общината започва балирането им и в периода, от Октомври 2005 до Декември 2007 на площадки за временно съхранение в „Кремиковци“ и „гара Искър“ се натрупват 600 000 бали (над 700 000 тона) с отпадъци.

Според ЕС „За Земята“ с това решение Общината остава далеч от екологично, социално и икономически обосновано решение за изграждане на цялостна система за управление на отпадъците. Критиката на НПО към балирането са зареди високите разходи за това временно съхранение на отпадъците, което ще доведе до последващи разходи за транспортиране и депониране.

На 4 Декември 2007 г., поради проблеми с намирането на подходящи терени за съхранение на вече балираните отпадъци Столична община прекратява балирането.

С преустановяването на балирането отново се отварят втора и трета клетка на сметището в Суходол. Според Кмета на Столицата, проучване от Ноември 2006 г. сочи, че те имат свободен обем да поемат 430 477 куб. метра отпадъци, като се предвижда, че ще бъдат запълнени до края на 2009 г.

През месец Октомври на 2009 г. втора и трета клетка на сметището са препълнени. Отпадъците се насочват към вече рекултивиранaтa през 1996 г. първа клетка. Според доклада за ОВОС изготвен от „Екоплан – инженеринг” ЕООД тази клетка може да обслужва столицата около 340 дни (до Октомври 2010г.) и да поеме 192 000 м3. отпадъци.

 

 

Балирането, задълбочава кризата в управлението на битовите отпадъци в София.

На 3 Октомври 2005г. спира приемането на битови отпадъци в депото в Суходол. Общината сключва договор за балирането им с три фирми ("Чистота Искър" , "Микс ПС" и "Еко Ел 6"). Отпадъците се балират и съхраняват на площадки при гара "Искър" и в район Кремиковци.От Октомври 2005 до Декември 2007 на площадките се натрупват 600 000 (над 700 000 тона) бали с отпадъци.

През октомври 2007 г. Европейската Комисията открива наказателна процедура срещу България за това, че не спазва европейската директива 2006/12/EО относно отпадъците. Нарушенията са липса на цялостна система от инсталации за управление на битовите отпадъци в столицата и престоя на балите на площадки за временно съхранение повече от една година.

Според ЕС „За Земята“ с това решение Общината остава много далеч от екологично, социално и икономически обосновано решение за изграждане на цялостна система за управление на отпадъците. Критиката на НПО към балирането са зареди високите разходи за това временно обезвредяване на отпадъците, което ще доведе до последващо транспортиране, депониране и изгаряне с явени здравни рискове.

Тъй като депото в Суходол няма капацитет да поеме натрупаните през годините бали, столична община преговаря с други общини за депониране на балите в техните регионални депа. Софийските бали поемат към регионалните сметища на Пловдив, Карлово, Харманли и Силистра. Тези общини за да отворят депата си и да приютят отпадъците на София, настояват за държавни субсидии за инфраструктурни проекти. Транспортните разходи и таксите за депониране се покриват от общинския бюджет на София, така разходите за третиране на битовите отпадъци на София от периода 2005-2007 се увеличават с 20 милиона лева.

 

Разходи за управление на балираните битови отпадъци в София

Балирани битови отпадъци през периода 2005 - 2007г.

Обезвредени бали през периода 2008 - 2010г.

Брой бали

600 000

Брой бали

428 929

Разходи за балиране и съхраняване (млн.лв.)

Разходи за крайно обезвреждане (млн.лв.)

Опаковане

35.5

Държавни сусидии за общините приели отпадъците на София

146.6

Транспорт и временно съхраняване

13.5

Транспорт и депониране

21.3

 

Част от битовите отпадъци на София се изгарят в циментови пещи.

В София от 2009 г. смесените битови отпадъци преди да се депонират преминават през сепарираща инсталация, разделно събраните отпадъци също се сепарират допълнително след като бъдат събрани в цветните контейнери.

© 2003-2021  zazemiata.org