За Земята Лого

Рециклиране на битовите отпадъци в гр. София

В София се събират разделно под 4% от домакинските отпадъци.

В София едва 30% от съдържанието в контейнерите за разделно събиране, се рециклира.

Рециклирането е процес използващ материали (отпадъци) за производството на нови продукти, за да се избегне загубата на потенциално полезни материали. Този процес намалява добива на сурови материали, разходването на енергия и замърсяването на въздуха и водата.

Разделно събраните отпадъци се транспортират до сепариращи инсталации, в които се разделят допълнително не просто на пластмаса, метал, хартия, стъкло и нерециклируем материал, а и на съответните подвидове.

Пластмасите се разделят спрямо кода, който е записан върху опаковките, и се сортират. Металът и хартията също се подреждат по видове, а стъклото - по цветове. Следващия етап е завода за преработка и производство на нов продукт.

В България има достатъчно предприятия, в които има възможност да се рециклира много повече, отколкото се доставя чрез системите за разделно събиране. Това е така защото на практика все още няма ефективна система за разделно събиране и изградени навици за разделяне на отпадъците в домакинствата.

Металните опаковки и материали обикновено се преработват в заводите в Перник и Кремиковци, а в Шумен се преработва Алуминият . Пластмасите от опаковки, се рециклират в заводите за полимери в Асеновград, Търговище, Плевен, Пловдив, Костинброд и Шумен. Предприятия за рециклирането на стъклени отпадъци има в София, Пловдив, Плевен, Нови пазар, Белослав, Елена, Сливен. Заводи, в които се преработва хартиен отпадък, има в Костенец, Пазарджик и Белово.

В София едва 30% от съдържанието в контейнерите за разделно събиране, се рециклира. Почти всичко останало, тоест над 2/3, заминава към циментовите пещи за изгаряне, или се депонира. Причината толкова малка част от събраното в цветните контейнери да се рециклира е много проста и се разкрива с едно надникване в тях. Рециклеруемите опаковки са или твърде малко, или са вече замърсени от всичко останало в контейнера и негодни за рециклиране.

 

Процент на рециклиране на битовите отпадъци събрани в София през 2008г. (%)

Рециклеруеми материали

Събрани количества

Рециклирани

Оползотворяване

Депонирани

Хартия

82,419 т.

3.93%

н.д.

96.07%

Пластмаса

49,583 т.

3.80%

н.д.

96.47%

Стъкло

39,072 т.

3.54%

н.д.

96.46%

Метал

6,541 т.

1.05%

н.д.

98.95%

Общо (рециклеруеми и нерециклеруеми)

412,076 т.

1.78%

2.62%

95.60%

*Данните в таблицата са от годишните отчети на столична община и отчетите на организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки пред община София. Таблицата показва цялото количество събрани отпадъци през 2008г. и процента на рециклираните сухи отпадъци.

 

Като се вземе предвид общото количество битови отпадъци събрани смесено и разделно, заедно с компостираните органични отпадъци, нивото на рециклиране в София не надвишава 4 %.

Броя на контейнерите за разделно събиране намалява: През 2008 г. на 105 жители на София се пада по един комплект контейнери за разделно събиране, а през 2009 г, броят спада значително – един комплект на 350 столичани.

Причината организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки да вдигнат контейнерите си, са че вложените средства, за да се поддържат и извозват кофите, както и да се разделя допълнително съдържанието им нямат възвращаемост. Отпадъкът, който се събира в тях, е със смесен характер и в крайна сметка само около 30% от него могат да се рециклират.

Така цялата система става много неизгодна, организациите не могат да оправдаят разходите си за транспорт, контейнери, разделяне и започват да намаляват броя на кофите.

За да е по-ефективна системата за разделно събиране и рециклиране, пластмасата, хартията, металът и стъклото трябва да се събират отделно от битовите отпадъци в домакинствата. Така се намалява рискът опаковките да се замърсят.

Съществуват и други възможности за разделяне: отпадъци, които подлежат на повторна употреба (стъклени бутилки и буркани, вещи, които могат да бъдат ползвани отново, ремонтирани и т.н.), такива, които могат да се компостират (битови, органични), отпадъци, които са опасни, токсични и не трябва да се изхвърлят с останалите (батерии, електроника), материали, които е забранено да се изхвърлят в общите контейнери (електроуреди, техника, строителни отпадъци)

© 2003-2021  zazemiata.org