За Земята Лого

Приходи и разходи при управление на отпадъците в гр. София

Разходите по управление на отпадъците в София през 2009г. са 113 млн.лв., а постъпленията от таксата 145млн.лв.

Данък смет в София, се определя на база данъчната оценка на имотите.

Разходите за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата в София през 2009г. по данни на общината са 113млн.лв., а постъпленията от таксата за 2009г. са 145млн.лв.

 

Разходи за дейностите по управление на битовите отпадъци в София за 2009г. (лв./г.)

Сметосъбиране и сметоизвозване

Временно съхраняване на пакетирани битови отпадъци

Депониране

Наемане и рекултивация на терени

Улично почистване

Други дейности

46 286 922

14 400 000

9 100 000

5 500 000

30 993 726

6 653 019

*Данните в таблицата са предоставени на ЕС ”За Земята’ от Столична община по закона за достъп до обществена информация.

Разходите за събиране, транспортиране, временно съхранение, сепариране, депониране и улично почистване се покриват от такса смет.

Таксата за битови отпадъци в София: Данък смет в София, се определя на база данъчната оценка на имотите. Към 2009 за жилищни имоти на частни лица таксата се изчислява, като 1.6 промила от данъчната оценка на имота. За не жилищните имоти (административни, производствени, търговски), таксата се равнява на 12 промила от данъчната оценка на имота. За сравнение през 2008г., за жилищните имоти таксата се равнява на 2.0 промила, а за не жилищните на 12 промила. Но през 2009г. средната данъчна оценка на имотите в София се увеличава с 50 процента. 

 

Формиране на такса смет за жилищни имоти в гр. София за периода 2004-2009 г.

Година

2005

2006

2007

2008

2009

върху данъчната оценка на жилищни имоти за София.

2.45 ‰

2.35‰

2.00‰

2.00‰

1.60‰

Обща данъчна оценка на имуществото на гражданите в София (млн.лв.).

13 382

16 874

21 375

22 195

33 292

Изчисляването на таксата за битови отпадъци по този начин позволява сравнително лесно изчисляване и събиране на данъка. От друга страна при условие, че жителите не са таксувани в зависимост от количеството, което изхвърлят те са демотивирани да оптимизират изхвърлянето на домашни отпадъци. Това води до завишаване на разходите за третирането на отпадъците и замърсявнето на околната среда.

Стратегията за управление на отпадъците на София изготвена през 2007г. предвижда разходи основно за изграждане на ново (съитветно депониране на отпадъците) и инсталация за предварително третиране (механично биологично третиране) с производство на гориво от отпадъци (РДФ), което да се изгаря в циментови пещи или ТЕЦ.


Разчета на дейностите в стратегията столична община не включва намаляване на генерирането на отпадъци, повторна употреба, разделно събиране и рециклиране.

© 2003-2021  zazemiata.org