За Земята Лого

Дейности по управление на отпадъците в гр. София

В стратегията на Столична община не се планира значително завишавне на рециклираните битови отпадъци?!!

Генериране

Общото количество на битовите отпадъци, зависи както от броя на населението така и от количеството което генерира всеки човек.
За да се намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната среда (депониране, изгаряне), е необходимо както да се повиши процента на рециклиране, така и да се минимизира изхвърлянето на отпадъци от всеки човек.

 

Прочети още за генерирането на битови отпадъци в София...

Събиране

Изхвърлянето на органични отпадъци в контейнерите за разделно събиране и на опаковки в контейнерите за смесен битов отпадък води до икономически загуби, количеството депонирани отпадъци се увеличава и се нанасят сериозни щети на околната среда и човешкото здраве.

За да се избегнат тези щети се налага събиране на кухненските органични отпадъци от домакинствата в отделни контейнери. Също така домашното компостиране във фамилни къщи, както на кухненските така и на градинските растителни отпадъци.

Прочети още за събирането на битови отпадъци в София...

Рециклиране

Рециклирането е процес използващ материали (отпадъци) за производството на нови продукти, за да се избегне загубата на потенциално полезни материали. Този процес намалява добива на сурови материали, разходването на енергия и замърсяването на въздуха и водата.

Прочети още за рециклирането на битови отпадъци в София...

Третиране - депониране, балиране, изгаряне

Според действащото европейско законодателство*, „третиране“ означава дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането. Директивата определя тези практики, като най-не предпочитани, чрез въвеждането на 5 степенна йерархия** при дейностите по управление на отпадъците. 

*( ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 19 НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ И ЗА ОТМЯНА НАОПРЕДЕЛЕНИ ДИРЕКТИВИ )
**ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО ЧЛЕН 4 ЙЕРАРХИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СЕ ПРИЛАГА КАТО ПРИОРИТЕТЕН РЕД СЛЕДНАТА ЙЕРАРХИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ: А) ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ; Б) ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА; В) РЕЦИКЛИРАНЕ; Г) ДРУГО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НАПРИМЕР ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЗА ПОЛУ ЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ; И Д) ОБЕЗВРЕЖДАНЕ.

Прочети още за третирането на битови отпадъци в София...

Приходи и разходи

Разходите за събиране, транспортиране, временно съхранение, сепариране, депониране и улично почистване се покриват от такса смет.

Прочети още за приходите и разходите при управление на отпадъците в София...

© 2003-2023  zazemiata.org