За Земята Лого

Генериране на битови отпадъци в гр. София

Всеки жител на София изхвърля средно по 323 кг. битови отпадъци годишно.

Отпадъци наричаме материалите, които не могат да бъдат ползвани вече за целите, за които са произведени.

В София много малко от битовите отпадъци се компостират или рециклират. По-голямата част от тях се депонират на сметище, или се изгарят в циментови пещи. 

Депонирането на отпадъците нанася сериозна вреда на околната среда, сметищата заемат голяма  площ, замърсяват въздуха и подпочвените води.

Изгарянето на отпадъците също води до емитирането на вредни замърсители във въздуха. Както при депонирането, така и при изгарянето на отпадъците се отделят огромни количества парникови емисии.

През последните години се наблюдава ръст в количеството битови отпадъци, които генерира всеки жител на столицата.

По данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ към края  на 2009г. регистрирани с постоянен адрес в гр. София са 1 240 234, а с настоящ адрес са 1 267 608  души. 

Общото количество на битовите отпадъци, завис както от броя на населението така и от  количеството което генерира всеки човек. За да се намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната среда (депониране, изгаряне), е необходимо да се повиши процента на рециклиране и да се минимизира изхвърлянето на отпадъци от всеки човек.

Особенно обезпокояващ е факта, че в стратегията на Столична община не се планира нито значително завишавне на рециклираните битови отпадъци, нито намаляване на генерирането им.

*Данните в таблицата са от Доклад за ОВОС („Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община ”), Разликата в броя на населението дадено в доклада и публикуваните от ” "Гражданска регистрация и административно обслужване“ се дължат вероятно на това, че в доклада по ОВОС е цитиран броя на населението в “Община София”, като брой на населението на “гр. София”.

 

Ръст на населението, количествата отпадъци и разходи за управлението им в гр. София за периода 2004-2008 г.

Година

2004

2005

2006

2007

2008

Прираст на населението (жители)

1 361 774

1 370 096

1 376 740

1 380 244

1 400 307

Количества на битовите отпадъци (кг.)

361 702

320 835

320 835

372 352

380 691

Количество отпадък на човек годишно (кг.)

291

263

257

274

323

© 2003-2021  zazemiata.org