За Земята Лого

Събиране на битовите отпадъци в гр. София

Едва 5% от битовите отпадъци генерирани в София се събират разделно.

В София домакинските отпадъците се разделят на пластмаса, метал, хартия, стъкло и битов смесен отпадък.

Събирането и извозването на смесени битови отпадъци в столицата са отдадени на концесия през 1999г., за срок от 15 години, на фирмите "Волф-96", ДИТЦ и "Чистота – София". През 2007г. собствеността на трите фирми е прехвърлена на фирма „Новер“. През месец март 2009г. „Новера“ без явна причина спира почистването на 19 от столичните райони, което се приема като виновно неизпълнение на концесията от страна на концесионерите и договорите са прекратени предсрочно. Следва конкурс за обществени поръчки и почистването на столичните райони се разпределя между 9 фирми.

Разделното събиране на отпадъци в София стартира на 20 юли 2005г. с пилотен проект в район „Оборище”. През 2008г. системата за разделно събиране вече покрива 21 от 24-те столични района, които са обслужвани от общо четири организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки (Булекопак АД, Екобулпак АД, Екопак България АД, Ре пак АД).

Четирите организации извършват разделното събиране по различни системи:

• Дву-контейнерна система при която в един контейнер се събират хартия пластмаса и метал, а  във втори контейнер се събира стъкло. • Три-контейнерна система, при която в един контейнер се събират хартия и картон, във втори се  събират пластмаса и метал. Стъклото се събира в трети контейнер.

При дву-контейнерната система разделянето в много по-малка степен се извършва при източника. Основното разделяне на отпадъците се извършва в сепариращи инсталации. Докато при три-контейнерната система се набляга на качественото разделяне в домакинствата.

Когато пластмаса хартия и метал се събират в един контейнер, всеки от материалите бива „замърсен“ от останалите. Три-контейнерната система фокусира разделянето на отпадъците при източника и това дава по-чист „материал“, в сравнение с дву-контейнерната система. Ето защо при дву-контейнерната система количествата отпадъци, които се предават за рециклиране, са по-малки в сравнение с количествата, които се рециклират при събиране в три или повече контейнера.

Материалите, които не отговарят на изискванията за рециклиране се изсушават, пресират и изгарят в циментови пещи или се депонират.

В момента в София разделянето на отпадъците в домакинствата е основно на три - пластмаса, метал и хартия на едно място, стъкло - на друго, и битовият, смесен отпадък – на трето. Практиката показва, че това не е достатъчно.

Много по-успешни са стратегиите, при които се залага на по-високата култура и информираност на гражданите и отпадъците се разделят на повече групи.

Изхвърлянето на органични отпадъци в контейнерите за разделно събиране и на опаковки в контейнерите за смесен битов отпадък води до икономически загуби, количеството депонирани отпадъци се увеличава и се нанасят сериозни щети на околната среда и човешкото здраве.

© 2003-2021  zazemiata.org