За Земята Лого

Предпроектно проучване

Предпроектно проучване за изготвяне на система за управление на ТБО разглежда алтернативи с много нисък процент рециклиране

През октомври 2007 г. Столична Община подписа договор с консорциум, състоящ се от фирмите: “Фихтнер ГмбХ Ко & КГ”, Германия, “БТ Инженеринг” ЕООД, България и “Аква Консулт AГ”, Германия. Задачата прeд консултантите бе да разработят план за управление на битовите отпадъци на гр. София.

През месец февруари 2008 г. консултантът представи Междинен доклад, който основно бе съсредоточен върху третирането и обезвреждането на смесените битовите отпадъци.

При разработените проучвания от консултанта прогнозите за количествата на БО следват три сценария. 3-те сценария не отчитат влиянието на рециклирането и намаляване генерирането на отпадъци.

Което ясно показва, че Столична община се фокусира изключително върху обезвреждането на битовите отпадъци, а не върху изготвяне на цялостна стратегия за управление на отпадъцте.

В досегашната стратегията на общината липсват ясни цели, мерки и дейности за управление на отпадъците съобразени с приоритетите на йерархията на управление на отпадъците и законите. Самата програма за управлението на отпадъците на София, приета през 2007 г., не е минала задължителната екологична оценка.

© 2003-2021  zazemiata.org