За Земята Лого

Избор на площадки за третиранена на битовите отпадъци на гр. София.

Изготвяне на екологична оценка на подробен устройствен план (ПУП–ПРЗ) за отреждане на терен за съоражения за третиране на ТБО.

Изготвената от Столичната община екологична оценка на ПУП–ПРЗ за отреждане на терен на площадка Хан Богров и терен на площадка ПСОВ „Кубратово” за изграждане на интегрирана система от съоражения за третиране на ТБО има множество нарушения по процедурата. Някои от най-съществените нарушения са следните:

 1. Има съществени пропуски по отношение обществените консултации:
  • Липсват адекватни на изискванията на процедурата обществени консултации (обсъждания на обхвата на оценката, обществени обсъждания по места на резултатите от оценката).
  • В районните кметства в Кремиковци и Нови Искър, както и в кметствата на селата най-близо разположени до площадките липсва копие от ЕО.
 2. Предоставените ЕО на ПУП-ПРЗ не са съпътствани със съответния план за когото се отнасят (нарушение на чл 6 ал.1 от Директива 2001/42/ЕС):
  • Липсва предварително направено стратегическо планиране и избор на методи на третиране и свързани системи за събиране в рамките на План/програма/стратегия за управление на отпадъците преминал през цялостна екологична оценка и разгледал разнообразните алтернативи за събиране и преработка в тяхната цялост.
  • Предоставените ЕО не включват други алтернативи отговарящи на приоритетите на йерархията за управление на отпадъците.
  • Следва да се отбележи, че в самия доклад по ЕО авторите говорят не за оценяване на план, а на инвестиционно намерение (което по закон подлежи на ОВОС).
  • Предоставените ЕО не оценяват равностойно предложените алтернативи и  явно фаворизира един конкретен метод – производство на RDF, който съвпада и с метода в „инвестиционното намерение“. 
 3. Направена е непълна оценка на въздействията върху околната среда:
  • Няма сравнителна оценка на въздействията върху околната среда на всичките предложени методите за третиране.
  • Единственият избран метод има непълна оценка, която не достига до крайния етап от третирането – завършва с производството на RDF, чиято съдба е нерешена. 
  • ЕО не оценява евентуалното въздействие при липса или наличие на инсталации за изгаряне на RDF с подходящи пречистващи съоръжения, които в настоящия момент липсват в страната.
© 2003-2021  zazemiata.org