За Земята Лого

Инвистиционно предложение за третиране на ТБО

Инвестиционното предложение предвижда изгаряне на отпадъци.

Предпроектно проучване за изготвяне на интегрирана система от съоръжения. Инвестиционното предложени изготвено от консултатните предвижда технологията за предварително третиране и обезвреждане на битовите отпадъци да бъде -  Механично и биологично третиране (МБТ), с производство на огромно количество RDF, (гориво от отпадъци) предвидено да се изгаря в циментови пещи.

ЕС "За Земята" счита, че опцията за изгаряне на RDF не е препоръчителна нито от екологична, нито от здравна, социална или икономическа гледна точка


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на МБТ съоръжение с капацитет от 400 хил. тона. При положение, че в момента генерираните битови отпадъци са в размер на 390 хил. тона, то е необосновано.

Това означава, че Столична община не предвижда оптимизиране на разделното събиране и рециклиране в София, с което директно ще наруши европейското (Рамкова директива на ЕО за отпадъците – 18 Юни 2008) и българското законодателства.

В препоръчваната от четири „много слаби“ алтернативи консултантите предлагат на жителите на Столицата система за управление на битовите отпадъци, която ще осигурява рециклирането на до 20 000 тона от 400 000, което прави 5 % . В проекта не се залагат цели за стабилизиране и/или намаляване на количествата генериран БО.

Това по никакъв начин не съвпада както с приоритетите на европейската общност да се превърне в „рециклиращо общество“, нито с добрите практики, нито с предизвикателства на 21 век.

Най-правилният подход в случая е извличането на материали, които могат да бъдат използвани от местната икономика, добавянето на стойност чрез преработка и производство, както и продажбата на тези материали на вътрешния, европейския или световния пазар.

Съвременната европейска тенденция е да се определят задължителни цели за рециклиране на битови отпадъци и стабилизиране нивата на генериране на отпадъци.

Световният и европейски опит показва, че нивата на рециклиране и компостиране могат да достигнат повече от 80% от отпадъците.

Предварителните проучвания сочат, че София може да увеличи значително процента на рециклирани и компостирани отпадъци пред следващите няколко години.

Възможно е да се достигне ниво от 50% рециклиране на ТБО за период от 3 години (дори и по-бързо) и ниво от 75% за 5 години.

Рециклирането на 50% от отпадъците може да бъде постигнато чрез събирането и обработката на 50% от материалите за компостиране (кухненски и градински отпадъци) и 75% от рециклируемите материали5.

Нива от 75% могат да бъдат достигнати чрез събирането и обработката на 75% от материалите за компостиране и 90% от рециклируемите отпадъци.

Тези нива трябва да са задължителни и подкрепени политически и законодателно...

© 2003-2021  zazemiata.org