За Земята Лого

Енергия и климат

RePowerMap - интерактивна карта за насърчване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност

ЗА ЗЕМЯТА е част от Коалиция за климата - България, чрез която участваме в разработването на климатични политики и стратегии с цел намаляване на въглеродните емисии и насърчаване на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Opens external link in new windowRePowerMap - "Европейска карта за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност" има за цел повишаването на осведомеността на хората по отношение на справяне с климатичните промени, прилагане на иновациите и промяна на политиките. Картата, също така, позволява да се популяризират предстоящи събития, кампании и мероприятия, както и да се разгледат или добавят различни добри примери и практики. Картата ви позволява да се сдобиете с контакти на хора, фирми, организации, общини и региони, които се активни и се занимават с дейности в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Картата дава възможност лесно да се направи сравнение между отделните страни, както и да се проследи положителния ефект от успешното национално и европейско законодателство и програми.

В своя завършен вариант онлайн картата ще съдържа над 40 000 примера за инсталирани ВЕИ и сгради с подобрена енергийна ефективност и дневно ще се посещава от над 1000 души. Картата ще дава информация и за над 4000 събития годишно. На практика тя представлява един виртуален информационен център за обмяна на контакти и популяризиране на дейности и събитията на всички ползващи нейните неограничени възможности.
Проектът започнал през 2008г от Швейцария, в момента се финансира от програмата „Интелигентна енергия Европа” и в него участват партньорски организации от над 10 европейски страни.

В дългосрочен план се очаква RePowerMap да съдейства за увеличаване на годишните инвестиции във ВЕИ и проекти за енергийна ефективност преди 2020 г., за създаването и надграждането на нови партньорства, проекти и бизнес контакти, както и ще продължи да се развива и разширява като инициативата между всички държави членки на ЕС и на глобален ниво също.
 
Ако вашата работа е свързана с положителни примери в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, можете да ги добавите на картата от Opens external link in new windowТУК
Полезна информация за бизнес компаниите може да изтеглите от Opens external link in new windowТУК
Полезна информация за местните власти, изтеглете от Opens external link in new windowТУК

Топлина от Слънцето
Как да използваме топлината, която Слънцето ни дава - практически съвети и друга полезна информация
Електричество от Слънцето
Как да използваме светлината от Слънцето и да я преобразуваме в електричество; Фотоволтаични и други инсталации и слънчеви електроцентрали
Биомаса, Биогаз и Водородна Енергия
Как да използваме биомасата и биологичните отпадъци за производство на топлина и електричество; Биогорива, водородна енергия и електрохимични технологии
Енергия от вятъра
Как да използваме енергията от вятъра за електричество и механична работа
Енергия от водата
Как да използваме енергията от водата за електричество; Типове водно-електрически централи
Геотермална енергия и термопомпи
Как да използваме енергията на земните недра за топлина и електричество
© 2003-2024  zazemiata.org