За Земята Лого

Енергия от въглища

Въглища без бъдеще

Въглищата са ресурс, който се намира в изобилие в природата, но те имат съществени недостатъци – добивът и изгарянето им значително замърсяват на околната среда, съществено допринасят за промените в климата и сериозно увреждат човешкото здраве. Тези ефекти се дължат на отделяните емисии от: газове, като серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2) и въглероден диоксид (CO2), фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и други вещества, например живак (Hg).

В България над 50 процента от произведената електроенергия идва от централи, изгарящи въглища. При това около 90 процента от тях са лигнитни, които се характеризират с ниска калоричност и високо съдържанието на сяра, азот и влага. Тези фактори определят лигнитните въглища като най-вредните за употреба.

Визията на За Земята е, че постепенно и планирано трябва да намаляваме употребата на въглища в енергетиката си по пътя към изграждане на икономика, която не е базирана на изкопаеми горива. Съществуват алтернативи за производство и икономия на енергия, които са на достъпна цена и са от полза за обществото. Проблемът със загубените работни места в сектора може да бъде разрешен, без тежестта да се поема от работниците. За това е необходима повече информация в обществото ни по темата, открит диалог на всички заинтересовани страни и политическа воля за реформи.

Opens internal link in current windowповече информация

© 2003-2024  zazemiata.org