За Земята Лого

Mикро грантове за граждански зелени идеи

Микро грантове за граждански зелени идеи

For DIY contest requiements in English - see below

Имате идея за зелен проект, който ще промени към по-добро света, в който живеем или поне едно малко, но важно за вас и хората около вас, кътче от него?

Освен това, за изпълнението на идеята ви трябват немного средства, защото вие сами или заедно със съмишленици сте мотивирани да го изпълните с много ентусиазъм и доброволни усилия.
Само че парите не растат по дърветата, а финансиране за такъв малък проект или няма, или трябва да се отсече една гора  за хартия за всички документи при кандидатстване и отчитане на резултатите.

Тук на помощ идва “За Земята”, като ви предоставя 20 микро гранта до 1000 евро, за да осъществите идеята си.

Кой може да участва?

Граждани, неформални граждански групи и НПО;
Не могат да участват щатни служители на “За Земята” и свързани с тях лица.

Какви са изискванията към проектите?

Можете да подавате всякакви идеи за еко проекти – няма ограничения, свободни сте да ни впечатлите. Идеята ви трябва да бъде в обществена полза.

Проектните предложения се представят в рамките на 3 страници (1800 символа на страница без интервалите). Не повече от 50% от средствата могат да се използват за покриване на разходи за човешки ресурси, което се отчита с граждански договори към “За Земята”. Проектните идеи (или завършен етап от по-голям проект) трябва да могат да бъдат изпълнени в рамките на бюджета и в срок. Кандидатите могат да подават проекти за по-малко от 1000 евро. В случай на проекти, които изискват повече средства. е необходимо да потърсите външно финансиране и да можете да убедите журито, че идеята ще бъде завършена успешно.

Как и до кога трябва да бъдат подадени идеите и какво се случва след това?

Initiates file downloadПопълнен формуляр с разписана идея и ориентировъчен бюджет се изпращат по електронна поща на Opens window for sending emailkonkurszazemiataorg до 10 февруари 2015г.

След оценка на идеите от специализирано жури, предствител(и) на избраните проекто-предложения ще бъдат поканени на интервюта  на 21/22 февруари в София или по скайп. Очакваме наградените проекти да бъдат оповестени до три дни след края на интервютата.

“За Земята” си запазва правото да промени датите, да удължи срока за кандидатстване при липса на идеи или при отсъствие на качествени предложения, или да проведе продължение на конкурса.

Как се оценяват проектите?

Ще имаме жури от трима членове – експерти в различни области от сферата на управление на проекти и устойчиво развитие. Те ще прегледат най-добрите предложения и ще поканят до 40 участници на интервю – на живо или по скайп. При този етап шансът за успех на поканените е около 50:50. Имаме за цел минимум 50% от проектите да бъдат извън София, за да стимулираме развитието на регионален капацитет. Следва подписване на договори със спечелилите кандидати.

До кога трябва да бъдат изпълнени?

В рамките на 8 месеца, считано от 28 февруари 2015 г. Всички средства трябва да бъдат използвани и отчетени до 29 октомври 2015 г., която е крайната дата за реализиране на дейности по проектите.  За Земята ще бъде с вас и ще ви помага с менторство и идеи за още по-ефективно и зелено осъществяване на вашата идея.

Отчитане

Средствата от наградния фонд се изплащат срещу фактури, транспортни документи и граждански договори. Подписват се декларации за получените материални активи по време на изпълнението на проекта. Всичко е максимално опростено, за да ви оставим да изпълните идеята си, без да се удавите в бюрокрация.

Нашата цел с този конкурс?

Развитие на капацитет у гражданите да структурират и реализират проектни идеи.
Искаме да докажем ползата от схеми за микро грантове по линия на националните и общински бюджети и еврофондовете, за да ги има занапред, да са достъпни за повече ентусиасти, лесни за кандидатстване и  отчитане.
И накрая (но всъщност, начело в списъка ни) –  да покажем, че заедно можем да направим света по-добро място за живеене, където хората се чувстват по-щастливи и удовлетворени, като участват творчески и активно в реализирането на добри обществено-полезни идеи. За тази промяна е нужно много малко.

Желаем ви успех! Повярвайте си!

Нека ви подскажем

(Насоки за писане на добър проект)

  • Имате на разположение време до 10 фервуари 2015 и три страници по 1800 символа без интервалите, за да ни впечатлите – вместете се в тях! Ако не можете да грабнете журито в тези рамки, няма да успеете и в 300 страници.
  • Помислете добре какво можете реалистично да изпълните с бюджет от 1000 евро и в посочения срок. В проектното си предложение трябва да ни убедите, че имате идея как ще похарчите средствата, за да постигнете желания резултат. Журито няма да ви награди за красива, но нереалистична или мегаломанска идея, която дори няма най-простичък бюджет.
  • Идеята трябва да е разбираема – все пак организаторите и хората в журито сме най-обикновени хора. Почти няма как да наградим проекти, които ще добиват ток от въздуха по тайнствена технология, нито пък обещание за изобретяване на перпетуум-мобиле.
  • Да не е “грийн уошинг” - идеята ви трябва да носи реална промяна към по-добро, а не да предлага фалшиви еко-решения. Няма как да наградим машина за ситно надробяване на пластмаси и влагането им в олекотен бетон.
  • Да не е в частна полза – няма да ви купим слънчев колектор за лични нужди, колкото и да е еко това. Но ако все пак искате да изградите слънчева система у дома с евтини и достъпни материали, която ще бъде отворена за посещения  с цел да се убедят хората  в ползите от възобновяемата енергия, тогава се допускат някои изключения.
  • Внимавайте с разрешителни и лицензионни режими! Ако проектът ви трябва да мине на съгласуване през общината, моля, проверете какъв е пътят за това и колко време ще ви отнеме, преди да подадете проекта си.

Конкурсът “Направи си сам” е финансиран от Opens external link in new windowПрограмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 


Opens external link in new window
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екологично сдружение За Земята и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

“Do-It-Yourself Contest 2015”

20 micro grants of up to EUR 1000 each for civic green ideas

You have an idea for green project which will change the world  … or at least will make a piece of the planet a better place. A little change that may mean a lot to you and the people around you.

Furthermore, for the implementation of the idea you need a bit of funds, because anyway you yourself or together with like-minded people are motivated to do it with lots of enthusiasm and voluntary efforts.  But money do not grow on trees and funds providing support to such a small project are not available anywhere. Even if there are some programmes at place they require a lot of trees to be cut and turned into paper for all of the application and reporting documents.

At that point “Za Zemiata” comes to the rescue providing you with 1000 euro micro-grant to make your idea come true.

Who can participate?
Citizens, informal citizen groups and NGOs; Relatives of Za Zemiata staff and Za Zemiata staff are not allowed to participate

What are the requirements for the projects?

You can submit any ideas for eco projects – there are no limits, feel- free to impress us. Your idea should be in public benefit.

Project proposals should be presented within 3 pages (1800 characters per page without spaces). Not more than 50% of the funds can be used to cover the cost of human resources, which is arranged through civil contracts through “Za Zemiata”. Project ideas (or completed stage of a larger project) should be able to be completed within budget and on time. Applicants may submit projects for less than € 1,000.In case of projects that require more resources is necessary to seek external funding and to be able to convince the jury that the idea will be completed successfully. The geographical scope of the projects is limited to the territory of Bulgaria.

How and when the ideas should be submitted and what is happening furthermore?

Filled Initiates file downloadapplication form with your project concept and indicative budget should be sent by mail to Opens window for sending emailkonkurszazemiataorg until 10th of February, 2015.

After the ideas get initial evaluation by the jury, representatives of the selected project proposals will be invited for interviews on 21/22 February 2015 in Sofia or over Skype. We expect the awarded projects to be announced within three days after the interviews.

”Za Zemiata” reserves the right to change the dates, to extend the application date if the quality of the ideas and the proposals are unsatisfactory, or to continiue the competition.
How the projects will be evaluated.

We will have a jury from three members – experts in different areas of the field of project management and sustainable development. They will review the best proposals and will invite up to 40 participants on interview – live or via Skype. At this stage the chance of success of invitees is about 50:50. Our goal is a minimum of 50% of the projects to be outside Sofia to stimulate the development of regional capacity. Next Is the signing of contracts with the successful applicants.

When they should be realized?

Within 8 months from 28 February 2014..All funds must be used and reported by 29 October 2015, which is the final date for implementation of project activities.  ”Za Zemiata” will be next to you providing advice and mentorship for even more efficient and greener implementation of your idea.

Reporting
Funds from the prize shall be paid in exchange of invoices, travel documents and agreements. We will require you to sign a declaration for the obtained assets during the execution of the project. Everything is designed in a way that will let you realize the project without drowning in bureaucracy.

Our goal with this contest?

Developing the capacity of citizens to structure and implement project ideas.

We want to prove the benefits of schemes for micro grants under the national and municipal budgets and EU funds, because we want to have the competition multiplied and replicated, such funds to be broadly accessible to more enthusiasts, and to use easy rules for application and reporting.

Finally (but actually first in our list) - to show that together we can make the world a better place for living, where people are feeling happy and content, by using creativity and by actively participating in the implementation of good ideas in public benefit. This change for good requires very few resources.

Good luck and have trust in your ideas!Y They are truly awesome!

Let us give you a hint
A few guidelines towards writing a good project application
You have time till 10 February 2014 and three pages (1800 characters per page excluding spaces) to impress us – fit into these limits! If you cannot impress the jury within these frames, how likely is it that you would succeed in 300 pages.

Think what you realistically can do with a 1000 euro budget within the required period. In the project proposal you must convince us that you have a good concept how to spend the money and achieving the desired result. The jury won't praise you for beautiful but unrealistic and megalomaniac idea, which does not incorporate even a basic budget.

The idea must be comprehensible – after all the organizers and the jury are just ordinary people. It is less likely to reward a projects which will generate power from the air using mysterious technology or promises for inventing perpetuum mobile.

We would not reward “green washing” projects - your idea must cause a real change toward better and should not support false solutions. For instance we cannot reward a machine for fine grinding of plastic with consecutive incorporation of it in lightweight concrete.

Projects cannot be designed solely for private benefit – we won't buy you a solar collector for personal use no matter how eco that is. But if you still want to build a solar system at home with cheap and broadly available materials which will be open for visits with purpose to convince the people of the benefits of renewable energy then some exceptions are allowed.

Beware if permits and licensing regimes apply to your project! If your project has to go permitting through the municipality for example, please, check what is require of it and how long it may take before you submit your project.

© 2003-2024  zazemiata.org