За Земята Лого

Принципи, на които законът за ГМО трябва да съответства

Принципи, на които законът за ГМО трябва да съответства (взети от Европейските директиви)

Принципи, на които законът за ГМО трябва да съответства (взети от Европейските директиви) и коментар за прилагането на принципите в проекто-закона за генно модифицираните организими

1. Държавата, в рамките на своята компетентност, по-специално чрез приемането на закони, политики за обществено финансиране, чрез определянето на условията и съдържанието на държавното образование и предоставянето на информация и чрез насърчаването на изследователската работа и разработките, трабва да осигури цялостнотo отношение към управлението на ГМО и мерките за предотвратяване на възможни отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве (принцип на цялостта).

Коментар: В проектозакона не е спазен. Липсват участието на обществеността, мерките за предотвратяване на отрицателни ефекти. Липсват цели глави, които да отразяват пазара, контрола и търговията

2. Дейности с ГМО в една затворена система, преднамереното освобождаване на ГМО в околната среда и предлагането на ГМ продукти на пазара трябва да бъдат разрешени само ако се взимат предвид постиженията на науката и технологиите, и се гарантират мерки за сигурност, недопускащи никакви директни или косвени, незабавни или проявяващи се със закъснение дългосрочни кумулативни отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве (принцип на предпазливостта).

Коментар: Не се гарантират мерки за сигурност, предлагат се дейности неосигурени с контрол, няма оценка за дългосрочни икономически, соцеални и екологични ефекти и въздействия

3. При взимане на управленски решения, свързани с управлението на ГМО, както и с управленския процес по принцип, е необходимо да се вземат предвид не само благосъстоянието на хората, но и благосъстоянието на всички живи организми, интегритета и уязвимостта на човешката природа, всички живи организми и околната среда като цяло (биоетичен принцип).

Коментар: В Проектзакона няма нито една дума и не са взети предвид изобщо нито биоразнообразието, нито въздействието върху човека, нито околната среда

4. Разрешаването на дейности с ГМО в една затворена система, тяхното преднамерено разпространение в околната среда и предлагането на ГМ продукти на пазара трябва да бъде извършено така, че решенията да се взимат за всеки отделен случай във връзка с възможни негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве (принцип на взимането на решение за всеки отделен случай).

Коментар: Няма регламент за взимането на решение за всеки отделен случай

5. Въвеждането на ГМО в околната среда може да се осъществи по начин, при който преднамереното разпространение на ГМО в околната среда или предлагането на пазара е възможно да става постепенно и само при условие, че е осигурено високо равнище на сигурност на предишен етап на разпространение, което позволява преминаването в следващ етап. В този смисъл, е необходимо в повечето случаи, преди предлагането на даден продукт на пазара, да се проверят възможните негативни ефекти при преднамерено разпространение на ГМО в ограничени контролирани зони (принцип на постепенността).

Коментар: Не е предвидено постепенност, няма осигурено високо равнище на сигурност. Няма предвидени оценки на определен етап от прилагането на закона и развитието на генното инженерство и интродуцирането на трансгенни култури.

6. На всеки етап от разпространението на продукти на пазара, тяхното проследяване трябва да бъде гарантирано (принцип на проследяемост).

Коментар: В закона въобще не се говори за проследяемост. Няма предложена система за контрол и проследяване на веригата от полето до магазина

7. Всеки човек, който се заминава с ГМО в една затворена система, преднамерено разпространява ГМО в околната среда или предлага продукти на пазара, носи отговорност пред закона за вреди, произтичащи от дейността му с ГМО (принцип на отговорност).

Коментар: В закона поради липсата на система за контрол не я ясно как ще бъде подведено лицето под отговорност

8. Всеки човек, който се заминава с ГМО в една затворена система, преднамерено разпространява ГМО в околната среда или предлага продукти на пазара, трябва да покрие всички разходи, произтичащи от покриването на необходимите мерки за сигурност при управление на ГМО, както и разходите по намаляване и предотвратяване на последиците от негативни ефекти от управлението на ГМО, в съответствие с този закон. (принцип "причинителят плаща").

Коментар: Санкциите са твърде ниски за големите мултинационални компании занимаващи се с генно инженерство

9. Държавата трябва да предприеме мерките за намаляване или предотвратяване на последиците от негативните ефекти, причинени от дейности с ГМО в една затворена система, преднамерено разпространение на ГМО в околната среда и предлагането на продукти на пазара, ако юридическо или индивидуално лице, извършващо дейности с ГМО не може да бъдат идентифицирано, а последиците от неговата дейност не могат да бъдат смекчени или предотвратени по друг начин, в съответсвие с този закон. (принцип на задължителните допълнителни предпазни мерки).

Коментар: В закона лиспват въобще такива мерки. Какво ще стане ако се повтори случая Пърси Шмайзер от Канада в българските условия?

10. Обществеността има право да бъде информирана относно управлението на ГМО, както и да бъде включена в процеса на издаване на разрешения в съответствие с този закон (принцип на обществеността).

Коментар: Обществеността е изключена от закона, като никъде не е спомената, нито в процеса на взимане на разрешения, нито при контрола.

© 2003-2022  zazemiata.org