За Земята Лого

Открито писмо

Открито писмо

До Народно Събрание
Комисия за околна среда
Комисия по Европейска интеграция
Комисия по эемеделие и горите

До Представителството на ЕС в България

До г-н Соломон Паси

До г-жа Меглена Кунева

Уважаеми дами и господа,

На 12.02.04 - Народното Събрание прие на първо четене проектозакон за ГМО (генно модифицирани организми) с 80 гласа - за, от 127 присъстващи. В мотивировката към Закона, министър Шулева твърди, че този "законопроект е съгласуван с Европейското законодателство, което включва два основни акта: Директива 90/220 /ЕЕС от 23.04.1990 год. и Директива 2001/18/ЕЕС от 12.03.2001 год."

Прилагаме тук няколко цитата на Дир. 2001/18 ЕЕС:
Чл.7 Необходимо е да се сближат законите на държавите - членки, засягащи съзнателното пускане в околната среда на ГМО и да се осигури безопасното разработване на промишлени продукти, използващи ГМО.
Чл.10 За целите на една всеобхватна и прозрачна законодателна рамка трябва да се уведомява всестранно общественноста...
Чл. 11 Вноса на продукти в общността спазва стриктно ВСИЧКИ разпоредби, касаещи ГМО.
Чл.19 Оценката на екологичния риск за всеки отделен случай се извършва преди пускането на ГМО....
Чл.20 Необходимо е да се установи обща методологиая на ЕС за извършването на оценката на екологичния риск.../А не наша, българска/
Чл.29 Разрешителната процедура за пускането на ГМО на пазара трябва да бъде централизирана т.е. обща за ЕС...../А не оргинална българска/
Чл.40 За продукти с ГМО е задължително изразът "Този продукт съдържа ГМО" да фигурира на етикета или придружаващ продукта документ.

И на Дир. 90/220:
Чл.11.1 Всички държави на ЕС трябва да определят авторитетен орган, който да отговаря за спазването на тази /90/220/ Директива и прилагането на членове 7, 9 и 10 от нея....

Позицията на Евросъюза и Еврокомисията за ГМО, използувани за храна и фураж, е обобщена в Директива 1829/2003/ЕЕС от 23.09.2003 год. В тази Директива, освен цитираните по-горе от Шулева две (които, както се вижда от извадките, също не са спазени), има още 22, които въобще не са взети под внимание (цитира се съответният член на 1829/2003 и задължителната Директива):
Чл.5 Задължително е съгласуването с Reg № 258/97 от 27.01.1997 год.
Чл.7 Храна, съдържаща ГМО, трябва да премине процедура по Директива 90/220 и 2001/18.
Чл.9 Новите процедури, касаещи ГМ храни, трябва да са подчинени на Директива 2001/18, като за риска се съгласуват с Reg № 178/2002 от 28.01.2002 год.
Чл.12 Директивата 89/107 от 21.12.1988 год. задължава членовете на Съюза всички добавки към храни (вкл.ГМО) да преминат процедурата по 89/107.
Чл.13 Добавките, които са обект на Директива 88/388 от 22.06.1988 год. и съдържат ГМО трябва да преминат процедурите на тази Директива.
Чл.15 Директивата 70/524 от 23.11.1970 год., отнасяща се за животински храни, съдържащи ГМО, трябва да се спазва.
Чл.18 Трябва да се спазва задължително чл.2 от Директивата 2000/13 от 20.03.2000 год. за етикетите, представянето и рекламата в страните членки, за да не се лъжат гражданите.
Чл.19 Допълнителни изисквания за етикетирането на храни с ГМО са в Reg №258/97 и Reg № 1139/98 от 26.05.1998 год.
Чл.23 Reg № 1830/2003 от 22.09.2003 год. и Директива 2001/18 трябва да осигурят коректно етикетиране, когато присъстват ГМО...
Чл.34 В случай, че ГМО се използуват като семена за посев, трябва да се използуват следните директиви: 68/193, 2002/53, 2002/55, 66/401, 66/402, 68/193, 92/33, 92/34, 2002/54, 2002/55, 2002/56 и 2002/57.

Тук ще Ви цитираме само един член от Директива 1829/2003:
Чл.26 Задължително е за всички оператори да отстраняват всяко присъствие на ГМО в храната и фуража, не ауторизирано от Законите на Съюза.

Най-фрапиращият факт, може би, се състои в това, че в Немския парламент на 14.2.2004г. е внесен законопроект за ГМО, в който най важната Директива 2001/18 е заложена така здраво в основите на закона, че е спомената 72 пъти!!! (По приложената таблица се вижда колко пъти и на коя страница са споменати другите 11 Директиви на ЕС в немския проектозакон). В българският законопроект нито една Директива на ЕС не е спомената! Това е така, защото в крещящо противоречие с всички Директиви на ЕС българският министър на земеделието Чичибаба през 1996 г. е въвел ГМО в България, подписвайки ПРАВИЛНИК за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология (ДВ бр. 70 - 16.08.1996, изм бр. 47 - 09.06.2000). Правилникът важи и днес! (Българският проектозакон представлява едно разширение и фризиране на този Правилник).

Нашето мнение е, че заобикалянето на някои европейски норми е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ спрямо българското земеделие, спрямо народа ни и стремежа за влизане в ЕС, ако Проектозакона в този вид бъде приет на второ четене, първото, което трябва да се направи е НЕЗАБАВНОТО ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА за ГМО от 1996г.! Дами и господа Депутати, кашата, която ще забъркате, ако приемете проектозакона без основни корекции, ще съществува само три години - до евентуалното ни приемане в ЕС. След това Вие или други депутати ще трябва да приемат нов Закон за ГМО, който е 100% съгласуван с всички препоръки на Съюза. Но последствията от такъв закон за земеделието и здравето на народа, поради спецификата на ГМО, не могат да се оправят 10 - 15 години!

Ако Вие разгледате Проектозакона, приличащ повече на разработка на атомно оръжие, с неговите 23 члена, споменаващи за рискове, забрани, секретности и държавни тайни от една страна и размиващ отговорностти между 5 - 6 институции от друга, то най-малко ще Ви хване срам. От Директива 1829/2003, а и от немският проектозакон лъха спокойствие и сигурност за гражданина на ЕС и увереност, че някой се грижи с перспектива за здравето на децата и внуците му.

Както някога е имало острови на прокажени, така и България ще се превърне в "остров на ГМО", за който ще спрат земеделските дотации, търговията със земеделски продукти и в който остров ще бъде унищожено биодинамичното (екологично) земеделие. Само за сведение ръста на екоземеделието в Европа е 30-40 % годишно!!!

Владимир Богданов,
Екологично сдружение "За Земята"


© 2003-2022  zazemiata.org