За Земята Лого

Новини

11.05.2011 / МФИ

България 2020 - НПО коментари към анализ на социално-икономическото развитие

Консултациите с неправителствени организации относно разработването на Национална програма за развитие България 2020 тръгнаха с фалстарт


ЕК За Земята участва в изготвянето на обща позиция на неправителствени организации по проекто-документ на анализ на развитието на РБългария. Позицията предимно критикува ниското качество на представения анализ и по-специално използваните данни и липсата на множество взаимовръзки между развитието на различните сектори и влиянието им върху околната среда и човешкото здраве. Самият анализ е основополагащ документ при изработването на визията и целите на страната, които ще залегнат в Национална програма за развитие на България до 2020. От своя страна програмата ще бъде използвана за определяне на националните приоритети във връзка с използването на европейските фондове в следващия програмен период след 2013 г.


За Земята като дългогодишен член на CEE Bankwatch Network наблюдава използването на тези средства в България и заедно с колегите си от Гражданска коалиция за устойчиво ползване на европейските средства (КУПФЕС) участва и в подготовката на предложения за постигане, както на Европейските цели в областта на околната среда така и на национални такива.


Първоначално обществените обсъждания на този анализ можеха да минат незабелязани, тъй като отговорните институции в лицето на Министерски съвет бяха определили пет дневен срок за изразяване на становище. Вследствие на бързата реакция на няколко НПО с писмо до г-н Томислав Дончев срокът бе удължен на две седмици.


С текста на позицията може да се запознаете тук.


Файлове:

NGO_Statement_BG2020_Analysis_Obobsten_final.pdf169 K
 
© 2003-2021  zazemiata.org